برندگان جوایز فصلی

ردیف نام و نام خانوادگی شماره تلفن استان تعداد کد ارسالی جایزه
1 برنده #1 0912---6543 بوشهر 2 لیست جوایز اهدایی #1
2 برنده #2 0912---6543 فارس 2 لیست جوایز اهدایی #1
3 برنده #3 0912---6543 سمنان 2 لیست جوایز اهدایی #1